☏ +36(30)820 7176
✉ info@silhouettemagyarorszag.hu

Az
EMLÉKBÁZIS
Fényképészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: KFT.)
adatkezelési szabályzata

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

a KFT-vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a KFT. adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfelei, munkavállalói és üzleti partnerei irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében
AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:


Adatkezelő adatai
Adatkezelő cégneve: EMLÉKBÁZIS Fényképészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 1112 Budapest, Dió utca 11.
Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-09-873711
Adatkezelőt nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő adószáma: 13797069-2-43.
Adatkezelő telefonszáma: +36(1)2090039
      Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@emlekbazis.hu       
     Adatkezelő honlapja: www.emlekbazis.hu
Adatkezelő felelősének neve: Zalka István ügyvezető,
                      Majoros Róbert ügyvezető
Adatkezelő felelősének elektronikus elérhetősége: info@emlekbazis.hu

Fogalom-meghatározások
           A jelen Szabályzat alkalmazásában:
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;
„adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a KFT.;
„adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
„Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
„ügyfél”: a KFT.-vel üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;
„munkavállaló” A KFT.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő természetes személy.


Szabályzat célja és hatálya
A jelen Szabályzat célja, hogy a KFT. valamennyi vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója, illetve a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A KFT. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a KFT.-vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

A KFT. a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
célhoz kötöttség;
adattakarékosság;
pontosság;
korlátozott tárolhatóság;
integritás és bizalmas jelleg;
elszámoltathatóság.

A KFT. az adatkezelésébe beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.


KFT. által végzett adatkezelések

A KFT. által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A KFT. személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

A KFT. személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
amennyiben az adatkezelés a KFT.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a KFT. (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a KFT.-vel szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A KFT. adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.


IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés]

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
a KFT. és a személyes adat jogosultja közötti, a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
a KFT. ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá
a KFT.-t a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a KFT. megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés /11. a) pont/, úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a KFT. a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a KFT. az ügyfél – kötelmi jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A KFT. az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

A KFT. az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának (ideértve az útlevelet és a vezetői engedély hatósági igazolványát is, amely személyazonosításra alkalmas), lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;
a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza vagy ahhoz a Feleknek jogi érdeke fűződik;
személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe; közösségi médiumon keresztül megvalósuló elérhetősége);
jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának adattartalma.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a KFT. a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
a KFT., illetve a KFT. képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak KFT. általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;
az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást a KFT. az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, átadásával, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni. Elektronikus kapcsolatfelvétel esetén a tájékoztató honlapon történő nyilvánosságra hozatallal is eleget tehet ezen kötelezettségének a KFT.

A KFT. a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a KFT. köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni. A Szabályzat hozzáférhetővé tételét jelenti, ha azt a KFT. honlapján mindenki számára elérhetővé teszi.

A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a KFT.-vel kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
önkéntes;
konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
megfelelő tájékoztatáson alapul; és
egyértelmű akaratnyilatkozat.

A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a KFT.-vel létrejövő jogviszonyát megelőzően a KFT. adatkezelési tájékoztatóját, a KFT. adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a KFT. számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

A KFT. szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél mint személyes adatok jogosulja hozzájáruló nyilatkozatát a KFT. és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben személyes adatai KFT. általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles nyilatkozni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a KFT. arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a KFT. az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja a 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a KFT. kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a KFT. köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.

A KFT. köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését a KFT. számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.


IV/B. [A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés]

A KFT. munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a KFT. által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati (jelentkezési) anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a KFT.-hez. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek, ha
az önkéntes;
pályázatának (jelentkezésének) elbírálására vonatkozik;
megfelelő tájékoztatáson alapul;
egyértelmű az akaratnyilatkozata.

A KFT. a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett köteles bizonyítani.

A KFT. a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a KFT. adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyag (pl. önéletrajz; motivációs levél) megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul a személyes adatai KFT. általi megismeréséhez és kezeléséhez. A KFT. a jelentkező által megküldött pályázati anyag KFT.-hez történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt a KFT. jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás révén), és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot még nem tett – arról, hogy a jelentkező a hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően a KFT. a pályázati anyagban megjelölt személyes adatok megismerésére nem jogosult. A KFT. a kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a KFT. adatkezelést hajt végre, illetve, hogy az emailre adott – ilyen tartalmú – válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a KFT. e személyes adatait megismerje és kezelje.

A KFT. a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a KFT. által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a KFT. – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a KFT. a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.

A KFT. a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a KFT. jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező nyilvános közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a KFT. számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.


IV/C. [Az KFT. vezető tisztségviselői, munkavállalói és a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése]

A KFT. jogosult kezelni a KFT. vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben
az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);
a szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási- és járulék fizetési kötelezettség teljesítése);
a KFT. (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a KFT.-vel vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb (pl. megbízási jogviszony) jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, jogviszony megszüntetése.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;
a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a KFT. az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A KFT. az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató KFT. megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;
az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;
a szerződés teljesítéséhez vagy a KFT. (illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges.

A KFT.-vel vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek kötelesek a KFT. által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.

A KFT. a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni
a KFT., illetve a KFT. képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak KFT. általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A KFT. a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.

A KFT. a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a KFT. köteles a jelen Szabályzatot a vezető tisztségviselő, munkavállaló, KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosultjának elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a KFT.-vel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
önkéntes;
a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.
megfelelő tájékoztatáson alapul; és
egyértelmű akaratnyilatkozat.

A KFT. köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a KFT. számára jogszabály (pl. adójogi vagy társadalombiztosítási jogszabály) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a KFT. jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglalkoztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően – a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra – a KFT. jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (pl. facebook, Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett versenytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a KFT. az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében érvényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Szabályzat megismerésével és a 35. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

A KFT. – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A KFT. az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magáncélból használt közösségi médiafelületének KFT. érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a KFT. érdekeinek figyelembevétele és a KFT. által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében a KFT. vezető tisztségviselői, munkavállalói és a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a KFT. ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a KFT. vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, illetve a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a KFT., amely a családi és magánélet része, a KFT. jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a KFT. elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

A KFT. az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a KFT. az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

A KFT. a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a KFT. ilyennel rendelkezik – a KFT. által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a KFT. kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a KFT. a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A KFT. – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

E fejezetben Eszköz alatt érteni kell minden olyan eszközt, amely adatrögzítésre, adattovábbításra, adattárolására vagy adatfeldolgozásra szolgálhat függetlenül attól, hogy elektronikus vagy attól eltérő a működése vagy hordozható (mobil) vagy csak rögzített helyen alkalmazható.


IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]

A KFT. tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtethet, amely kizárólag magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A KFT. által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a KFT. jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk végzett – nem jogellenes – tevékenységeket a KFT. a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja.

A KFT. a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tartalmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A KFT. a figyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép, úgy e cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges – személyes adatai KFT. általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.

A KFT. által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák által megfigyelt területet a jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ez a melléklet tartalmazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetítésén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem.

A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a KFT. ügyfeleit, a KFT. által meghirdetett pozícióra jelentkezőket, a KFT. vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy – amennyiben a kamerarendszer kihelyezése időben ezt követően történt – a kamerarendszer használatba vételét megelőzően tájékoztatja a 18., 27. és 35. pontokban meghatározott tájékoztatások részeként vagy azzal megegyezően.

Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a KFT. ügyfelei, nem a KFT. által meghirdetett pozícióra jelentkeznek, illetve nem a KFT. vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a KFT. e személy kérésére a kamerarendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, hogy az érintett az V. fejezetben meghatározott jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a KFT. székhelyén vagy honlapján megtekinthesse. Amennyiben az ilyen személy a KFT. a kamerarendszer által végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre felhívó piktogramot és tömör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cselekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a KFT. akként tekinti, hogy az adatkeléshez szükséges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette.

A KFT. a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 évig jogosult tárolni és a jogszabályi rendelkezések megtartása mellett kezelni.


IV/E. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]

A KFT. a www.emlekbazis.hu, nagyker.emlekbazis.hu és silhouettemagyarorszag.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél-szolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

A KFT. kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél-szolgáltatás mint közvetlen hírszolgáltatás céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen hírszolgáltatás céljából a KFT. felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A KFT. által a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
a Felhasználó családi és utóneve;
a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
Nem tekinthető személyes adatnak, ha a felhasználó olyan nevet ad meg, amelyen a beazonosítás nem lehetséges (pl. fantomizált név)

A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
önkéntes;
a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozik.
megfelelő tájékoztatáson alapul; és
egyértelmű akaratnyilatkozat.

A KFT. a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény KFT. részére történő megküldésének.

A KFT. fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgálatatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a KFT. üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a KFT. általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a KFT. hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

A Szolgáltató kezelésében álló www.emlekbazis.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a KFT. kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
Felhasználó által használt eszköz IP címe.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a KFT. honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a KFT. jogos érdekének védelme. A KFT. az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a KFT. részére.

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a KFT. által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A KFT. nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

AKFT. honlapján keresztül gazdasági ügyleteket is jogosult megkötni. A gazdasági ügyletek körében a KFT. a felhasználói néven és jelszón kívül további adatokat is kezelhet, amely adatkezelés meg kell, hogy feleljen a jelen szabályzat IV/A pontjában előírtaknak azzal, hogy a távollévők közötti ügyletek megkötésére vonatkozó jogszabályok betartására is figyelemmel kell, hogy legyen a KFT.

A KFT. a távollévők közötti ügyletkötés során, amennyiben a felhasználó nevén és jelszaván kívül az ügyfélnek más adatot is meg kell adni, akkor köteles a KFT. az ügyfélnek a jelen szabályzat 1. számú mellékletben meghatározott ügyfél tájékoztatót az ügyfeleknek elolvasásra felajánlani, illetve köteles az adatkezeléshez a jelen szabályzat 2. mellékletének a tartalmával egyező nyilatkozat elfogadásával az ügyfél hozzájárulását kérni az adatainak kezeléshez. A hozzájárulás megszerzése esetén a KFT.-nek meg kell felelnie a GDPR bevezető rendelkezésének (32) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat KFT. általi rögzítésétől számított 10 év.

IV/F Közösségi médián keresztül történő adatkezelés

Az KFT. híreit és információit közzéteheti a közösségi médiában is, illetve ezen a csatornán is tájékoztatathatja a közvéleményt.
A felhasznált közösségi média csatornái:
Facebook (elektronikus elérhetőség:  https://www.facebook.com/emlekbazis.nagykereskedelem/

A közösségi médiában az KFT. közzéteszi az aktuális híreit, információit, illetve mindazon tényeket, amely az KFT. működése során jogszerűen a birtokába jut vagy információt (híreket) közöl.

A közösségi csatornán keresztül az KFT. adatkezelést végez azzal, hogy az KFT. által nyilvántartott sportolókról, vezető tisztségviselőiről, vele jogviszonyban álló személyekről, munkavállalóiról híreket közöl, fényképeket tesz közzé és megosztja mindazon információkat.

A közösségi média csatornán keresztül történő adatkezelés kizárólag az érintett személy hozzájárulásával lehetséges, amely hozzájárulás lehet általános jellegű, ez esetben visszavonásig érvényes vagy egy konkrét hírhez kapcsolódó.

A közösségi médián keresztül megjelenő adatok, információk mind addig lehetnek nyilvánosak, míg ahhoz az érintett hozzájárulása megadottnak tekinthető. A hozzájárulás visszavonása esetén az KFT. az adatokat 48 órán belül törli a közösségi média felületéről, amely törlést dokumentálni köteles.

A közösségi média felhasználóira az online látogatókkal kapcsolatos adatkezelést értelemszerűen alkalmazni kell (IV/E) fejezet, azzal az eltéréssel, hogy az online média csatorna üzemeltetője által alkalmazott adatkezelésre az KFT.-nek ráhatása nincs, azt befolyásolni nem tudja, amelyre a felhasználót figyelmeztetni köteles.


A személyes adatok jogosultjainak jogai

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a KFT. – bármely oknál fogva – kezeli, a KFT. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
tájékoztatáshoz való jog;
helyesbítéshez való jog;
elfeledtetéshez való jog;
adatkezelés korlátozásához való jog;
adathordozhatósághoz való jog;
tiltakozáshoz való jog.

A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a KFT.-hoz eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a KFT. székhelyén a KFT. képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani a KFT. adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A KFT. adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.


V/A. [Helyesbítéshez való jog]

Amennyiben a KFT. pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a KFT.-t, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a KFT. részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a KFT. részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.V/B. [Elfeledtetéshez való jog]

A személyes adatok jogosultja jogosult a KFT.-tól kérni személyes adatainak törlését a KFT. valamennyi nyilvántartásából. A KFT. e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a KFT. jogellenesen kezelte;
jogszabályi kötelezettségnél fogva a KFT. köteles a személyes adatok törlésére.

A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a KFT. részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A KFT. a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

A személyes adat jogosultja tudomásul veszi, hogy adatainak törlése esetén a KFT. nem tud tájékoztatást adni állami- vagy önkormányzati szerveknek, egyéb szervezeteknek (pl.: MOB) a személyes adatairól, mely adott esetben támogatások, címek, ösztöndíjak elvesztését is eredményezheti.


V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog]

A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a KFT.-t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
a személyes adatok jogosultja vitatja a KFT. által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy
a KFT. által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
az adatkezelés célja megszűnt, és a KFT.-nak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a KFT. részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A korlátozás alá eső személyes adatot a KFT. kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a KFT. kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.

Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a KFT. a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.


V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]

Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a KFT. a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a KFT.-t, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a KFT. elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

A KFT. a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, vagy a KFT.-t felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a KFT. részére történő megküldésével terjesztheti elő.


V/E. [Tiltakozáshoz való jog]

A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak KFT. általi adatkezelése ellen, amennyiben a KFT. az adatkezelést a KFT. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a KFT. részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A tiltakozó nyilatkozat KFT. általi elfogadását követően a KFT. nem jogosult az érintett személyes adatot a KFT. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a KFT. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik


Az Adatkezelési felelős

A KFT. adatvédelmi felellős kinevezésére nem köteles. Az adatkezelés szabályosságának ellenőrzésére a Társaság ügyvezetője köteles. Ott ahol a jelen szabályzat Adatvédelmi felellőst említ, azon az ügyvezetőt kell érteni.


Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

A KFT. az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a KFT. részben vagy egészben automatizált módon kezel. A KFT. személyes adatok elektronikus tárolására a KFT. tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a KFT. tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a KFT. székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

A KFT. által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

A KFT. által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a KFT.-nak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A KFT. köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

A KFT. az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

A KFT. adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A KFT. az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.Adatok továbbításának rendje

A KFT. nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
a/ amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség. munkaerő bejelentés, közteherviselés) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a KFT. felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
b/ amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a KFT.-vel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a KFT. közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

A KFT. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 14. sz. mellékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza a KFT. által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.

A KFT. a 92. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását, ezen adattovábbításhoz hozzájárulást a jogszabályi felhatalmazás biztosítja.

A KFT. a 92. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját
az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adattovábbításhoz hozzájárul;
az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.
A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 14. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.

A KFT. a 92. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta. Az adattovábbításról a jogosult részére Adatkezelő adattovábbítási tájékoztatást ad a 15. számú melléklet felhasználásával-


Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll

Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

Amennyiben a KFT. vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a KFT.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a KFT. által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a KFT. adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.

Az Adatkezelésért felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményét a jelen Szabályzat 16. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat tényét a jelen Szabályzat 16. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat tényét és eredményét a jelen Szabályzat 16. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni és azt a jelen Szabályzat 16. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezetni, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.

Amennyiben az Adatkezelési felelős 100. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményét a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezetni, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

A KFT. mint adatkezelő a vezető tisztségviselője útján a 103., illetve a 104. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A KFT. mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye megállapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.

Amennyiben az Adatkezelési felelős a 100. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 102-104. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 102-104. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.

Az Adatkezelési felelős a 102-104. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott formában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a KFT. képviseletében a következő adatokat köteles megadni:
az adatvédelmi incidens típusa;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.

Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.

Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.

Az Adatkezelési felelős a 108. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni a 17. számú mellékletben meghatározott minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a 102-104. pontokban meghatározott vizsgálata során – az eset összes körülményére tekintettel – az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős köteles figyelembe venni többek között:
az adatvédelmi incidens típusát;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát.
Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.

Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;
az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására a KFT. mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.

Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha
az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.


Jogorvoslat

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a KFT. megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu


Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat 2018. majus 1. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. 2018. május 1.napját követően történik.

A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a KFT. köteles minden ügyfelét, illetve a KFT.-vel egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

Budapest, 2018.05. 01


Képviseli: Majoros Róbert, Zalka István
ügyvezető

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
Silhouette Magyarország